PMC InterCore

การจัดการโซ่อุปทานในงานก่อสร้าง: ภาพรวมและบทนำ

Knowledge

การจัดการโซ่อุปทานในงานก่อสร้างจะให้ความสาคัญอย่างมากในเรื่องการประสานงาน เพื่อการจัดส่งหรือส่งมอบวัสดุ-อุปกรณ์ตามจานวนที่ได้ตกลงกันไว้ (รวมถึงการให้บริการวิชาชีพด้านวิศวกรรม) ให้กับโครงการตามกาหนดการที่ระบุในแผนงาน ผังโครงสร้างงาน

…Read More…