PMC InterCore

Browsing Category: Knowledge

SMEs ขับรถได้หรือขับรถเป็น?

Knowledge
การขับรถนั้น จริง ๆ แล้วไม่ต่างอะไรกับการดำเนินธุรกิจ กล่าวคือ คนที่ทำหน้าที่ขับรถ (ใน SMEs มักจะสวมบทเป็นเจ้าของด้วย หากเป็นบริษัทใหญ่ ๆ อาจจะเป็นเพียงคนขับรถเฉย ๆ ไม่ใช่เจ้าของ) สามารถขับรถได้ดีหรือไม่? ดีในที่นี้หมายถึง ความสามารถในการขับรถ และนำพาคน และสิ่งของต่าง ๆ ที่นำมาด้วย ไปถึงเป้าหมายโดยปลอดภัย (ไม่ชนกับอะไรเลย รถไม่เสียหาย) [...]

นวัตกรรมการบริหารในอนาคต (Management Innovation for Future)

Knowledge
ถึงเวลาแล้วหรือยังที่ผู้บริหารในองค์กรสมัยใหม่ จะต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารงานให้ทันยุค แทนที่จะยึดติดแต่กฎเกณฑ์เก่าๆ เพราะปัจจัยที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในการแข่งขันในระยะยาวขององค์กร หาใช่การมีโมเดลธุรกิจที่วิเศษ หรือเทคโนโลยีที่ไม่เหมือนใคร หรือการเข้าถึงแหล่งเงินทุน หากแต่เป็นนวัตกรรมด้านการบริหาร …Read More…

การจัดการโซ่อุปทานในงานก่อสร้าง: ภาพรวมและบทนำ

Knowledge
การจัดการโซ่อุปทานในงานก่อสร้างจะให้ความสาคัญอย่างมากในเรื่องการประสานงาน เพื่อการจัดส่งหรือส่งมอบวัสดุ-อุปกรณ์ตามจานวนที่ได้ตกลงกันไว้ (รวมถึงการให้บริการวิชาชีพด้านวิศวกรรม) ให้กับโครงการตามกาหนดการที่ระบุในแผนงาน ผังโครงสร้างงาน …Read More…

การศึกษาต่อเนื่องเพื่อการพัฒนาและเรียนรู้ตลอดชีวิต

Knowledge
การศึกษา เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการดำเนินชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคกระแสโลกาภิวัฒน์ในปัจจุยัน เมื่อเราจบการศึกษาตามระบบแล้ว เราควรจะศึกษาต่อเพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเอง ฉะนั้นการศึกษาต่อเนื่อง คือ การศึกษาเพิ่มเติมด้านต่าง ๆ เพื่อให้ประกอบอาชีพได้ดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะอาชีพที่ต้องใช้ความรู้ทางเทคโนโลยีใหม่ ๆ …Read More…