PMC InterCore

การศึกษาต่อเนื่องเพื่อการพัฒนาและเรียนรู้ตลอดชีวิต

Knowledge

การศึกษา เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการดำเนินชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคกระแสโลกาภิวัฒน์ในปัจจุยัน เมื่อเราจบการศึกษาตามระบบแล้ว เราควรจะศึกษาต่อเพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเอง ฉะนั้นการศึกษาต่อเนื่อง คือ การศึกษาเพิ่มเติมด้านต่าง ๆ เพื่อให้ประกอบอาชีพได้ดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะอาชีพที่ต้องใช้ความรู้ทางเทคโนโลยีใหม่ ๆ

…Read More…