PMC InterCore

Daily Archives: March 29, 2017

การจัดการโซ่อุปทานในงานก่อสร้าง: ภาพรวมและบทนำ

Knowledge
การจัดการโซ่อุปทานในงานก่อสร้างจะให้ความสาคัญอย่างมากในเรื่องการประสานงาน เพื่อการจัดส่งหรือส่งมอบวัสดุ-อุปกรณ์ตามจานวนที่ได้ตกลงกันไว้ (รวมถึงการให้บริการวิชาชีพด้านวิศวกรรม) ให้กับโครงการตามกาหนดการที่ระบุในแผนงาน ผังโครงสร้างงาน …Read More…

การศึกษาต่อเนื่องเพื่อการพัฒนาและเรียนรู้ตลอดชีวิต

Knowledge
การศึกษา เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการดำเนินชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคกระแสโลกาภิวัฒน์ในปัจจุยัน เมื่อเราจบการศึกษาตามระบบแล้ว เราควรจะศึกษาต่อเพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเอง ฉะนั้นการศึกษาต่อเนื่อง คือ การศึกษาเพิ่มเติมด้านต่าง ๆ เพื่อให้ประกอบอาชีพได้ดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะอาชีพที่ต้องใช้ความรู้ทางเทคโนโลยีใหม่ ๆ …Read More…