PMC InterCore

Daily Archives: April 5, 2017

SMEs ขับรถได้หรือขับรถเป็น?

Knowledge
การขับรถนั้น จริง ๆ แล้วไม่ต่างอะไรกับการดำเนินธุรกิจ กล่าวคือ คนที่ทำหน้าที่ขับรถ (ใน SMEs มักจะสวมบทเป็นเจ้าของด้วย หากเป็นบริษัทใหญ่ ๆ อาจจะเป็นเพียงคนขับรถเฉย ๆ ไม่ใช่เจ้าของ) สามารถขับรถได้ดีหรือไม่? ดีในที่นี้หมายถึง ความสามารถในการขับรถ และนำพาคน และสิ่งของต่าง ๆ ที่นำมาด้วย ไปถึงเป้าหมายโดยปลอดภัย (ไม่ชนกับอะไรเลย รถไม่เสียหาย) [...]

นวัตกรรมการบริหารในอนาคต (Management Innovation for Future)

Knowledge
ถึงเวลาแล้วหรือยังที่ผู้บริหารในองค์กรสมัยใหม่ จะต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารงานให้ทันยุค แทนที่จะยึดติดแต่กฎเกณฑ์เก่าๆ เพราะปัจจัยที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในการแข่งขันในระยะยาวขององค์กร หาใช่การมีโมเดลธุรกิจที่วิเศษ หรือเทคโนโลยีที่ไม่เหมือนใคร หรือการเข้าถึงแหล่งเงินทุน หากแต่เป็นนวัตกรรมด้านการบริหาร …Read More…