PMC InterCore

SMEs ขับรถได้หรือขับรถเป็น?

Knowledge

การขับรถนั้น จริง ๆ แล้วไม่ต่างอะไรกับการดำเนินธุรกิจ กล่าวคือ คนที่ทำหน้าที่ขับรถ (ใน SMEs มักจะสวมบทเป็นเจ้าของด้วย หากเป็นบริษัทใหญ่ ๆ
อาจจะเป็นเพียงคนขับรถเฉย ๆ ไม่ใช่เจ้าของ) สามารถขับรถได้ดีหรือไม่? ดีในที่นี้หมายถึง ความสามารถในการขับรถ และนำพาคน และสิ่งของต่าง ๆ ที่นำมาด้วย
ไปถึงเป้าหมายโดยปลอดภัย (ไม่ชนกับอะไรเลย รถไม่เสียหาย) และในเวลาที่กำหนด

…Read More…